Home | Stowarzyszenie Games Fanatic

Stowarzyszenie Games Fanatic
Ten tekst przeczytasz w 6 minut

Serwis GamesFanatic.pl oraz forum gry-planszowe.pl są zarządzane przez
Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Games Fanatic

Nazwa STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH GAMES FANATIC
Nazwa skrócona STOWARZYSZENIE GAMES FANATIC
Numer KRS 0000742361
NIP 6472583704
NIP UE PL6472583704
REGON 38104553300000
Forma prawna STOWARZYSZENIE
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 2018-08-22
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 2018-08-22
Status OPP NIE
E-mail kontakt@gamesfanatic.pl
Członkowie reprezentacji:
Joanna Kozłowska-Pięcek Prezes Zarządu
Wojciech Pięcek Członek Zarządu
Łukasz Trochimiuk Prokurent Stowarzyszenia

Od 2024 roku jesteśmy partnerem FSMM,

dzięki czemu można wspierać naszą działalność statutową zarówno indywidualnie jak i przekazać na ten cel 1,5% podatku.

Zobacz nasz profil na stronie Fundacji

STATUT
Stowarzyszenia Miłośników Gier Planszowych Games Fanatic

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Games Fanatic. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Games Fanatic. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest powołane w celu rozwoju kultury poprzez popularyzację nowoczesnych gier planszowych i karcianych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dalej zwanych grami planszowymi.

Z zakresu działania Stowarzyszenia całkowicie wyłączone są gry hazardowe, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1540 z późn. zm.)

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków i sympatyków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1) promocja i popularyzacja nowoczesnych gier planszowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

2) integracja społeczności osób grających w gry planszowe;

3) dostarczanie wiedzy i opinii nt. rynku nowoczesnych gier planszowych w Polsce i zagranicą.

§ 9

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

1) prowadzenie serwisów internetowych o grach planszowych;

2) prowadzenie forum o grach planszowych;

3) współpracę z wydawcami gier planszowych w zakresie recenzowania i promowania gier planszowych;

4) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

5) udział w imprezach, wydarzeniach i konwentach związanych z grami planszowymi;

6) organizowanie rozgrywek gier planszowych w środowiskach lokalnych i krajowych.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

  1. 63.12.Z Działalność portali internetowych (Główny obszar działalności)

  2. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

  3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

  4. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

  5. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

  6. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  7. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

  8. 82.30.z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  9. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  10. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) honorowych,

3) wspierających.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i uzyska akceptację Walnego Zgromadzenia wyrażoną w uchwale.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która posiada wysokie zasługi w popularyzacji nowoczesnych gier planszowych w Polsce lub przysłużyła się w znaczącym stopniu do powstania lub rozwoju serwisów internetowych lub forum Stowarzyszenia. O przyznaniu statusu członka honorowego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. O przyznaniu statusu członka wspierającego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 17

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1) śmierci, utraty zdolności prawnej lub zdolności do czynności prawnych członka;

2) zrzeczenia się członkostwa;

3) uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na skutek:

 1. niewypełniania przez członka jego obowiązków statutowych,

 2. działalności członka na szkodę Stowarzyszenia lub negatywnie wpływającej na wizerunek Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, elektronicznym lub korespondencyjnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania .

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi, na zaproszenie Zarządu, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

4. Zjazd Walnego Zgromadzenia może odbywać się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 22

Zwyczajny Zjazd Walnego Zgromadzenia jest zwoływany raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Zjazdu Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich zwyczajnych członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Możliwy jest zdalny udział w Zjeździe za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

§ 23

Nadzwyczajny Zjazd Walnego Zgromadzenia może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływany przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich zwyczajnych członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zjazdu. Możliwy jest zdalny udział w Zjeździe za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację rozmówców.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Głosowanie jest jawne.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian Statutu;

3) powołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalanie budżetu i sposobów bieżącego finansowania Stowarzyszenia;

8) uchwalanie wysokości ewentualnych składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze;

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;

13) uchwalanie wysokości i zasad przyznawania nagród okresowych za wyniki pracy członkom Stowarzyszenia;

14) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi;

15) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;

16) wszelkie czynności niezastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 26

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 27

 1. Zarząd składa się z prezesa i członka Zarządu.

 2. Prezes i członek Zarządu wybierani są na dwuletnią kadencję.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, prokurent lub zaproszeni goście z głosem doradczym. Możliwy jest zdalny udział w posiedzeniu za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację rozmówców.

§ 29

Posiedzenia Zarządu oraz Zjazdy Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem elektronicznych środków łączności pozwalających każdemu z członków Zarządu na jednoznaczną identyfikację rozmówców lub korespondentów.

§ 30

Decyzje Zarządu są prawomocne, jeżeli podjęto je przy udziale co najmniej połowy jego członków, zwykłą większością głosów.

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy:

1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia;

2) realizacja celów Stowarzyszenia;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

4) sporządzanie planów pracy i budżetu;

5) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

9) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

11) powoływanie prokurenta, przy czym wybór prokurenta musi zapaść jednogłośnie.

§ 32

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

§ 34

Decyzje Komisji Rewizyjnej są prawomocne, jeżeli podjęto je przy udziale co najmniej połowy jej członków, zwykłą większością głosów. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w formie telekonferencji z użyciem elektronicznych środków łączności pozwalających każdemu z członków Komisji Rewizyjnej na jednoznaczną identyfikację rozmówców lub korespondentów.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia;

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;

3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;

4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 36

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

§ 37

Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:

1) ze składek członkowskich;

2) z darowizn, spadków, zapisów;

3) dochodów z własnej działalności statutowej;

4) dochodów z działalności gospodarczej przeznaczonej na realizację celów statutowych;

5) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 38

O aktualnych sposobach finansowania działalności Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 39

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 40

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wystarczający jest podpis prezesa Zarządu, członka Zarządu lub prokurenta Stowarzyszenia.

§ 41

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 42

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez jego likwidację. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings