Home | Wiadomości | Konkursy | Styczeń z Obcymi – rozwiązanie konkursy definicyjnego i konkurs z zasadami

Styczeń z Obcymi – rozwiązanie konkursy definicyjnego i konkurs z zasadami

❍ Reading Time: 4 minutes

Pierwszy konkurs z Artefaktami Obcych w tle udowodnił, że w czytelnikach Games Fanatic istnieje mocny pęd do analizy, definiowania, a nawet dyskusji nad poprawnością terminologiczną. Dotarło do nas 45 odpowiedzi wśród których dominowała proza, choć znalazło się też miejsce dla poetyckich uniesień. Świetnie bawiłam się przy czytaniu wszystkich odpowiedzi – niestety zwycięzca może być tylko jeden.

 

Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że zwycięzcą zostaje: Arek D.

Z dumną prezentujemy najlepszą odpowiedź:

Protokół z posiedzenia Międzyplanetarnej Komisji Analiz Językowych, pt. „Rola definicji w kontekście słowotwórczej fali neologizmów, archaizmów i ogólnie postępującej degradacji kultury słowa we wszechświecie”.

Preambuła

Zważywszy na to, że:

-słowa i definicje są narzędziem kreacji świata (a nawet wszechświata), opisują zarówno przedmioty, jak również osoby czy emocje, a zatem pomagają nadać kształt rzeczom, uczuciom itd.;

-definiowanie jest sposobem tworzenia wyobrażenia o czymś, -definicja przybliża nam istotę danego tworu;

-definicje nadają tożsamość wszelkim bytom, zarówno ożywionym, jak również nieożywionym, materialnym, jak również niematerialnym,

Międzyplanetarna Komisja Analiz Językowych na XXI Zgromadzeniu Plenarnym postanowiła podjąć dyskurs na temat czy słowa „obcy” i „inny” są różne od siebie czy tożsame. Konferencja uzyskała przewrotny tytuł: „obcy”, „inny” – czy te słowa są wobec siebie obce, inne, czy podobne?

Dedykowanym celem posiedzenia jest ostateczne ustalenie definicji słowa „obcy” oraz „inny” i wskazanie postulatów poprawnego stosowania obu zwrotów, a także zapobieżenie uproszczonemu sprowadzaniu obu słów do twierdzenia, że „obcy” to kosmita, a „inny” to dziwak.

Przed podjęciem przez Komisję ostatecznej uchwały, przedmowę wygłosił Przewodniczący Komisji – pan Galileo Galaktikos:

Drodzy Zgromadzeni Strażnicy Słowa! Drodzy naukowcy! Mam wciąż w pamięci nasze ostatnie posiedzenie poświęcone tematyce zmian zachodzących w języku, podczas którego zastanawialiśmy się czy nasz język (rozumiany jako międzyludzki werbalny sposób komunikowania treści) rozwija się czy też ulega degradacji i zaniedbaniom. Zastanawialiśmy się wówczas nad zagrożeniami płynącymi z powstawania neologizmów, stosowania skrótów myślowych czy nieprzestrzegania zasad językowych. Czy przez te lata nie zgubiliśmy gdzieś szacunku do języka oraz troski o poprawne dobieranie słów? Mając na uwadze szacunek do języka, Komisja zauważając potrzebę jasnego określenia znaczenia i kontekstu użycia słów „obcy” oraz „inny” ustaliła, co następuje:

Uchwała dotycząca prawidłowego stosowania słów obcy i inny: Obcy to byt (np. osoba, rzecz), którego nie znamy. Obcy = nieznany, nieznajomy. Słowo „obcy” należy używać w odniesieniu do naszego stanu WIEDZY, ZNAJOMOŚCI kogoś lub czegoś.

Inny to byt różny pod jakimś względem od bytu porównywanego. Inny = odmienny, różny, nie taki sam. Słowo „inny” należy używać w przypadku dokonywania PORÓWNAŃ cech, właściwości (w przypadku dokonywania oceny porównawczej); nie odnosi się do stanu wiedzy, znajomości.

Różnicę można przedstawić na przykładzie:

Obcy człowiek” to człowiek, którego nie znam (odnoszę się do swojego stanu wiedzy, znajomości osoby; nie oceniam czy jest to osoba taka sama pod jakimś względem jak ja, czy różna, nie dokonuję porównań cech, lecz informuję tylko czy go znam czy nie).

Inny człowiek” to człowiek różny pod jakimś względem ode mnie (oceniam różnicę np. co do jakiejś cechy charakteru, dokonuję tylko porównania, zaś słowo „inny” nie odnosi się do mojego stanu wiedzy, mogę powiedzieć „inny człowiek” zarówno o osobie którą znam, jak również o osobie obcej, tj. takiej, której nie znam).

Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie. Ustalenia wprowadzono do Słownika Języka Galaktycznego. Po tych ustaleniach posiedzenie zamknięto.

*praca jest wyłącznie wynikiem filozoficznych przemyśleń autora, jego wyobraźni i może nie mieć żadnego oparcia w rzeczywistości

Gratulujemy i prosimy o przesłanie na adres redakcji swoich danych korespondencyjnych (wraz nr. telefonu). Wszystkim zaś serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej zabawy:

Konkurs

Dzisiejsze wyzwanie będzie sprawdzać wasze zamiłowanie do poszukiwania wiedzy. Poniżej znajdziecie 5 prostych pytań dotyczących reguł gry Artefakty Obcych. Za pomocą losowania spośród poprawnych odpowiedzi wyłonimy szczęśliwca, który będzie mógł sprawdzić poznane zasady w praktyce:)

 1. Co opisuje strona operacyjna karty Technologii?
 2. Jaką kartę dobierasz, kiedy budujesz statek Eksploatacyjny?
 3. W którym momencie przesuwamy znacznik rundy?
 4. Ile wynosi limit konstrukcyjny?
 5. Wymień rodzaje kart występujących w grze.

 

Czas: tydzień (do najbliższego poniedziałku)
Nagroda: egzemplarz gry Artefakty Obcych
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Wyniki: postaramy się ogłosić na początku przyszłego tygodnia
Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 21 stycznia 2018, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

2 komentarze

 1. ech, poszedłem bardzo podobnym tokiem rozumowania, ale zwycięska odpowiedź jest pięknie ubrana w opowiadanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*